Home » buku » tumindak jujur ndhedher kakatentreman

Nuladhani Gusti Yesus ateges tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti. Kados ingkang dipun ngendikakaken dening Rasul Paul,kita sami ndhereks edanipun Sang Kristus supados kitaugi ndherek katangekaken sareng kaliyan wungunipun Gusti. Sumadhiya tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti, katindakaken kanthi ndherek tindakipun Gusti saha manggul salib. Prakawis punika sans ayahaning kang gampil. Kathah pakewedipun saha panggodhanipun ingkang saged ngoregaken. kapitadosan. Punapa malih kawontentantar tamtu wontening

Ndherek Gusti Yesus mbetahaken prajanjen ngayahi jejibahan ingkang kiyat awit pambudidaya ingkang badhe dipun adhepi punika pambudidaya ingkang katindakaken &fling Gusti Yesus. Wonten ing sugengipun, Gusti Yesus mbudidaya mbabar bedhamen lan tumindal adil. Kangge mbabar prakawis punika Gusti Yesus kepareng masrahaken Sariranipun nandhang sangsara, mikul Salibipun dhateng ing redi Golgota saha nandhang sangsaraning salib. Panjenenganipun mbabar pangandikanipun Para Nabi ing Perjanjian Lami, “ing ngendi ana kabenera ning kono bakal ana tentrem rahayu, mangka wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggoing salawas-lawase” (Yesaya 32:17). Margining sangsara saha seda dipun labeti dening Gusti Yesus supados pasulayan, dredah, gesang ingkang sepen ing tumindak mboten adil wonten ing gesangipun manungsa sigeg. Wungunipun Gusti dados tandha yekti bilih sinaosa maujudaken bedhamen saha tumindak adil punika mboten gampil, wusananipun temtu kasil.

Pambudidaya mbabar bedhamen saha kaadilan punika timbalan kita. Awit saking punika, LPP Sinode kabiyantu dening para kadang saking pasamuwan GKJ saha GM SW Jateng ing sakiwa­tengenipun kitha Surakarta ngracik bahan mangsa Paskah kanthi jejer,”Berlaku Adil Menyemai Kedamaian”. Jejer punika kapilih kanthi nggatosaken kawontenan wekdal samangke, ing pundi pasamuwan wonten ing satengahing gesangipun bangsa ing satengahing kawontenaning kang tebih saking bedhamen saha tumindak adil.

Pangajeng-ajeng kula sakanca, bahan-bahan punika saged dados dadakan tumrap pasamuwan-pasamuwan ing wewengkon GKJ dan GM kangge ngraosaken Paskah kanthi selaras tuwin

tunggilener, inggih punika tumindak adil nenanem bedhamen. Sampun temtu bahan-bahan punikan amung mujudaken dadakan, sanes bahan ingkang kaku mboten kinging dipunewahi. Supados dados bahan ingkang saged karaosaken kanthi jumbuh kaliyan kawontenan ing pasamuwan sapanggenan, keparenga ngracik bahan punika malih.

Ing kalodhangan punika, kula sakanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng para kadang tunggil paladosan ingkang sampun tumut ngracik bahan Mangsa Paskah 2013 punika, inggih punika:

 1. Bp.  Hengky Christian                                         (DP BPMSW GM SW Jateng)
 2. Pdt. Yoel M. Indrasmoro                                  (BP Bapelsin XXV GKJ)
 3. Pdt. Mungki Sasmita                                           (GKI Sangkrah)
 4. Pdt. C.L Sutrisno                                                   (GKIKabangan)
 5. Pdt. Yonathan Wijayanto                                   (GM Sragen)
 6. Pdt. Uri Christian Labeti                                    (GM Danukusuman)
 7. Pdt. Retno Ratih S. Handayani                        (GKJ Manahan)
 8. Pdt. Simon Yuliyanto                                           (GKJBoyolali)
 9. Pdt. Joko Wahyudi                                                (GKJ Tanon)
 10. Pdt. Purnomo Kristiawan                                  (GKJKaranganyar)
 11. Pdt .Setyo Budi Utomo                                        (GKJ Gebyok)
 12. Pdt. Yehezkiel Prasetyo Adi                               (GKJ Wuryantoro)
 13. Pdt. Sapta Kumara lndra Hartaka                   (GKJ Sukoharjo)
 14. Pdt. Josef M.N. Hehanussa                                (Fak.Teologi UKDW)

saha dhumateng Pdt. Tanto Kristiono (GM Margoyudan) tuwin Pdt. Uri Christian Labeti (GM Danukusuman) ingkang sampun mbiyantu mertal bahan Mangsa Paskah 2013 dhatengbasa Jawi.

Ing wusana kula sakanca ngaturaken Wilujeng Paskah, Gusti amberkahi.

Yogyakarta, Desember2o12

PPP-LPP Sinode GM dan GM Jateng:

 • Pdt. Addi Soselia Patriabara
 • Pdt. Darsono Eko Noegroho
 • Pdt. Murtini
 • Pdt. Wisnu Sapto Nugroho