Home » buku » teknologi ing salebeting brayat antaantawis bendara utawi mitra

Puji sokur konjuk Gusti Ingkang Maha Luhur, dene kita dipun parengaken pinanggih malih lumantar bahan riyaya Wulan Brayat 2014 punika. Wonten ingkang beda kaliyan padatan. Bedanipun dumunung wonten ing para pangriptanipun. LPP Sinode saweg ndhapuk para pangripta ingkang tetep, mboten gontas-gantos kangge wekdal tartamtu. Buku Wulan Brayat 2014 punika buku kawitan ingkang dipun racik dening para pangripta punika.

Para pangripta punika, sesarengan kaliyan PPP LPP Sinode sampun dipun samektani gladhen murih prigel nyerat. Sampun temtu prekawis punika mboten dados jaminan dene sadaya ingkang karacik ing buku punika sampun cumawis dipun ginakaken.

Kangge bahan riyaya Wulan Brayat 2014 punika, LPP Sinode ngaturaken panuwun dhumateng para pangripta:

  • Adika Tri Subowo (GKJ Wates)
  • Sundoyo (GKJ Brayat Kinasih)
  • Surya S. Giamsyah (GKI Taman Majapahit)
  • Ella Dwi Prasetyo (GKJ Grujugan)
  • Daniel K. Gunawan (GM Coyudan)
  • Erni Ratna Yunita (bidang PWG Bapelsin XXVI GKJ)
  • Hengky Christian (Dep. PJ BPMSW GM Jateng)
  • Pdt Fendi Susanto (Bagian Pastoral RS Bethesda)
  • Purnawan Kristanto (warga pasamuwan GM Klaten)
  • Pdt. Yoseph Krisetyo Nugroho (GKJ Wirobrajan)

Lumantar bahan punika, kula sakanca ngajeng-ajeng, brayat­brayat ing kukubaning pasamuwan GKJ tuwin GM SW Jateng ingkang saweg katempuh ing prahara asiling teknologi, dipun samektani kanthi prakawis-prakawis ingkang maedahi manut wawasaning kapitadosan kita. Mugi bahan punika nyembadani saben brayat kanthi wicaksana migunakaken praboting teknologi.

Ing buku Wulan Brayat basa Indonesia, ugi dipun kantheni waosan ingkang sesambedan kaliyan nepangaken dhateng pasamuwan bob paladosan Sakramen Bujono dhateng para lore ingkang sampun nampeni pratandha baptis. Prakawis punika katindakaken amargi wonten ing Pambukaning Wulan Brayat punika prayogi sanget menawi kaladosaken Sakramen Bujono. Tumrap pasamuwan ingkang sampun samekta, prayogi sanget menawi para Tare ingkang sampun kababtis ugi dipun ulemi nampi Sakramen Bujono.

Mugi bahan-bahan ingkang kaaturaken punika maedahi tumrap kaluhuraning Asmanipun Gusti.

Ngayogjakarta, Juli 2014

Atur salam kula,

PPP LPP Sinode GKJ dan GM SW Jateng:

Pdt. Darsono Eko Noegroho Pdt. Wisnu Sapto Nugroho Pdt. Addi S. Patriabara

Pdt. Murtini Hehanussa