Home » buku » Jejer-Kinanthi ing Roh Suci Sesarengan Mbangun Bangsa

PURWAKA

Wiwit tahun 2010, istilah Masa Penghayatan Dasar Kekristenan Seri 2 kagantos dados Mangsa Pentakosta (Masa Pentakosta). twah­ewahan istilah punika sampun dipun sarujuki dening Sinode GKJ

saha GKI SW Jateng. Wondene isinipun bahan Mangsa Pentakosta ingkang kaaturaken dhumateng pasamuwan-pasamuwan GKJ dalah GKI SW Jateng punika mboten benten kaliyan isinipun bahan Masa Penghayatan Dasar Kekristenan Seri 2. Ing pangajab, bahan Mangsa Pentakosta punika maeclahi Pasamuwan anggenipun ngamping-ampingi para warga salebedipun lelumban ing madyaning bebrayan agung ingkang taksih winengku dening prakawis warni-warni.

Bahan Mangsa Pentakosta punika lajenganipun bahan Mangsa Paskah. Menawi jejer ingkang kapilih ing Mangsa Paskah punika: “Tetuladhan saha Tumemen Makarya”, ing Mangsa Pentakosta punika kita sami nggegilut jejer “Kinanthi ing Roh Suci Sesarengan mBangun Bangsa”. Tetuladhan saha tumemen makarya ingkang katindakaken dening Gusti Yesus samangsa nandhang sangsara, seda, ngantos dumugi wungunipun, punika minangka cihnaning katresnanipun Gusti Allah. Awit caking punika para warga tinimbalan sami nulad (niru) dhateng tumemening karya ingkang katindakaken dening Gusti Yesus wonten ing gesang padintenan, temah adeging gesangipun para warga dados berkah tumrap umat sabangsa.

Kita paham bilih menawi Sang Roh Suci mboten tumut caws-caws, pambudidaya kita makarya kanthi tumemen temtu mboten badhe sampurna. Rawuhipun Sang Roh Suci ingkang ngiyataken, nglipur, saha mbangun punika estu-6stu kababar ing gesang kita, langkung-langkung ing salebedipun bangsa kita ingkang saweg nandhang prihatos. Kita mboten badhe saged makarya tanpa pitulunganipun Gusti Allah. Pangertosan ingkang kados makaten punika ngkang dados pandom anggenipun Tim Penyusun Bahan Mangsa Pentakosta 2010 nindakaken ayahanipun nyawisaken bahan.

ing kalodhangan punika kula sakanca ngaturaken panuwun dhumateng Bapelsin XXV GKJ Bidang PWG dalah BPMSW GKI Jateng saha sawetawis

sadherek ingkang sampun sesarengan kaliyan PPP-LPP Sinode nyawisaken bahan Mangsa Pentakosta, inggih punika:

Pdt. Bambang Pujiyanto (GKJ Kudus)
Pdt. Nathanael Kriswanto (GKJ Karang Ayu)
Pdt. Timotius Setijanto (GKJ Krapyak)
Pdt. Andreas Oktavianus (GKJ Ungaran)
Pdt. Teguh Prasetyo Adi (GKJ WPM Semarang)
Pdt. Ishak Dodi Irawan (GKJ Ngesrep)
Pdt. Rahmat Paskah Rajagukguk (GKI Gereformerd)
Pdt. Supadmo (GKI Gondomono)
Pdt. Immanuel Gunawan Prasidi (GKI Pemalang)

 

Atur panuwun ugi konjuk dhumateng panjenenganipun:

Pdt. Tanto Kristiono (GKJ Margoyudan)
Pdt. Uri Christian Labeti (GKJ Danukusuman Sala)
Bp. Sariman (GKJ Sarimulyo)
Bp. Misran (GKJ Sarimulyo)

ingkang sampun kepareng mertal bahan Mangsa Pentakosta saking basa indonesia dhateng basa jawi.

Minangka panutuping atur, kula sakanca ngrumaosi menawi bahan Mangsa Pentakosta ingkang kaaturaken punika kathah kekiranganipun. Awit saking punika, pangudi nyampurnakaken bahan punika kula sumanggakaken dhateng pasamuwan-pasamuwan ingkang sami ngginakaken, kanthi tumenga ing pitulunganipun Gusti.

Sugeng ngayahi nindakaken kagiyatan Mangsa Pentakosta 2010, Gusti mugi tansah paring berkah.

Ngayogjakarta, Maret 2010

PPP-LPP Sinode GKJ dan GKI SWJateng:

Pdt. Drs. Sulendra PA., M.Si.

Pdt. Widi Artanto, M.Th.

Pdt. Darsono Eko Noegroho, M.Th. Pdt. Wisnu Sapto Nugroho, M.Min.